1. DEFINICJE

          Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)      Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego www.franczesko.pl oraz nabywania w nim Produktów.

2)      Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy pod nazwą „www.franczesko.pl", funkcjonujący w sieci www. pod adresem internetowym www.franczesko.pl, prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedającego.

3)      Kliencie (Kupującym) – należy przez to rozumieć każdy podmiot prawa dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby, którym przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych w świetle odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

4)      Konsumencie - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)      Przedsiębiorcą – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6)      Sprzedającym –  należy przez to rozumieć spółkę działająca w obrocie pod firmą „Galskór” Maria Chwiłowicz, ul. Traugutta 92, 62-400 Słupca.

7)      Administratorze - należy przez to rozumieć spółkę „Galskór” Maria Chwiłowicz, ul. Traugutta 92, 62-400 Słupca,  NIP: 667 104 53 46, adres e-mail:galskor-slupca@wp.pl, numer telefonu: 666 049 651

8)      Koncie Klienta – należy przez to rozumieć panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

9)      Produktach - należy przez to rozumieć wszelkie towary będące w asortymencie sprzedaży Sprzedającego, poprzez Sklep, a w tym:

a) towary fabrycznie nowe z oryginalnym kompletem akcesoriów, zapakowane przez producenta,

b)  towary używane, tzn. z oznaczeniem w nazwie „outlet”. Są to Produkty, które mają otwarte opakowanie, mogą mieć zdjęte folie ochronne i rozpakowane akcesoria lub być niekompletne (zgodnie z opisem produktu w ofercie).

10)Dniach roboczych- należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem tych dni, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, publ. Dz.U.2015.90 t.j.  z dnia 2015.01.19 

11)  Koszyku - należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

  

INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedającego.

Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, Klient powinien posiadać:

a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką umożliwiającą przeglądanie stron www. w zalecanej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub wyższej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);

b)dostęp do sieci Internet;

c) aktywne konto poczty elektronicznej.

Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

W kontaktach z Klientem, w tym w zakresie obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w zakresie obsługi płatności, wysyłki Produktów zakupionych w Sklepie, a także reklamacji oraz działań marketingowych Sprzedający działa za pośrednictwem Administratora.

3. KONTO KLIENTA

Klient może zarejestrować się w Sklepie zakładając Konto Klienta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie adresu e-mail oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.

Posiadanie Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania Produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.

4. ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

Sprzedający przyjmuje zamówienia Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia  na stronie www.franczesko.pl

    Formularz zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego,

b)dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta;

c) dane dotyczące zamawianego Produktu;

d)oświadczenie o zapoznaniu się Klienta o akceptacji niniejszego regulaminu, w tym w zakresie warunków odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie o prawdziwości danych podawanych przez Klienta

Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz prawdziwość i kompletność informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia.

Warunkiem złożenia zamówienia (złożenia oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży) przez Klienta jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówień oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania tego Zamówienia.

W celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania w szczególności swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, na co wyraża zgodę i co akceptuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu złożenia zamówienia (oferty).

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony www.galskor.eu należy wybrać Produkt(y), które zostają zapisane w koszyku, następnie potwierdzić wybór, wskazać miejsce dostarczenia produktu (ów), sposób płatności, wypełnić inne dane w Formularzu Zamówienia (chyba, że Klient skorzysta z Konta Klienta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do Sprzedającego zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży, z której wynika związanie obowiązkiem zapłaty za nabywane produkty w przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedającego (zawarcia umowy) .

Korygowanie danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia możliwe jest do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. W późniejszym terminie, wszelkie modyfikacje danych możliwe są jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedającym.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych Produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

Zamówiony Produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedający na adres poczty elektronicznej, wskazany w zamówieniu, prześle w formie elektronicznej Potwierdzenie otrzymania zamówienia, które nie stanowi przyjęcia oferty i nie skutkuje zawarciem umowy.

Potwierdzenie złożenia Zamówienia przesyłane do Klienta w formie elektronicznej zawiera:

a) dane Sprzedającego, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;

b)dane Klienta, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, dane do faktury (jeżeli została wybrana taka opcja);

c) Nazwę Produktu;

d)cenę zamówienia (jednostkową i łączną Produktów oraz koszty wykonania umowy, w tym płatności i dostawy);

e)formę dostawy, a w tym termin, w którym nastąpi wysyłka zamówienia oraz adres dostawy;

f)   sposób płatności wraz z numerem rachunku bankowego do dokonywania wpłaty za zamówienia;

g) informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz ze wzorem odpowiedniego formularza;

h)Regulamin Sklepu w pliku PDF

Po dokonaniu płatności za zamówienie przez Konsumenta, zgodnie z § 5 ust. 5 lit a) – c) niniejszego Regulaminu i uznaniu należności na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający prześle w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail potwierdzenie otrzymania płatności oraz przyjęcia zamówienia do realizacji.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (przyjęcie oferty).

W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przy odbiorze umowa sprzedaży zostaje zawarta z dniem uiszczenia ceny  przy odbiorze.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem. W takim przypadku Regulamin niniejszy stosuje się subsydiarnie, w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczności w stosunku do indywidualnie ustalonych warunków zakupu.

5. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej www.galskor.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Cały znajdujący się w Sklepie internetowym asortyment towarów stanowi jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Ceny podane przy Produktach na stronie www.galskor.eu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych Produktów oraz są wskazane w trakcie składania zamówienia.

Ceną ostateczną zamówienia, jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) płatności online  za pośrednictwem serwisu PayU: szybki przelew, karta płatnicza, Blik, raty

b)płatność gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem);

Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

Koszty dostawy Produktów są wskazywane przy składaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu złożeniu zamówienia przesłanemu Klientowi zgodnie z §4 ust. 12 Regulaminu.

Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Termin realizacji zamówienia towaru fabrycznie nowego (wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:

a) zaksięgowania wpłaty Ceny ostatecznej na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, lub

b) potwierdzenia złożenia zamówienia przez sklep – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

Termin realizacji zamówienia towaru używanego - outlet (wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:

a) zaksięgowania wpłaty Ceny ostatecznej na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, lub

b) potwierdzenia złożenia zamówienia przez sklep – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

Klient ma prawo do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:

a) z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż wskazany w ust. 4 powyżej, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany,

b)złoży zamówienie na Produkty, które w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego stały się niedostępne (np. z uwagi na duże zainteresowanie danym Produktem w tym samym czasie). W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W niedziele i ustawowo wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

Klient winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. W przypadku braku możliwości spisania protokołu szkody, Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, powiadomić mailowo (na adres: reklamacje@galskor.eu ) Sprzedającego o tym fakcie oraz w terminie 7 dni przesłać Sprzedającemu listem poleconym wysłanym na adres: Galskór, ul Traugutta 92, 62-400 Słupca.  Protokół Szkody  wraz z dowodem zakupu. Dokonanie lub nie powyższych czynności przez Klienta nie przesądza o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności po stronie Sprzedawcy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie, a także gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, w tym w szczególności z powodu działania siły wyższej.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO, UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. W ofercie Sklepu znajdują się także produkty krótko używane lub pochodzące z ekspozycji, co znajduje odpowiednie oznaczenie i opis w ofercie. 

Kolorystyka prezentowana w sklepie internetowym może odbiegać od rzeczywistego odcienia skóry . 

Sprzedający odpowiada wobec Klienta w ramach rękojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienia z tytułu rękojmi nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientom na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu gwarancji udzielanych bezpośrednio przez producentów Produktów.

"W przypadku towarów określonych w § 1 pkt 8) lit. b) ("outlet") niniejszego Regulaminu odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego, którym jest Konsument z tytułu rękojmi wynosi 1 rok od dnia wydania rzeczy Kupującemu. 

W celu złożenia reklamacji należy przesłać wypełniony  Formularz reklamacyjny  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  oraz dowód zakupu produktu i zakupiony produkt na własny koszt na adres: Galskór, ul. Traugutta 92, 62-400 Słupca. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób rozstrzygnięcia. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie 14 dni licząc od otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu e-mail, odpowiedź będzie przesłana na podany adres. Wszelkie informacje dotyczące złożonej reklamacji są dostępne w Dziale Reklamacji pod numerem infolinii: + 48 666 049 651  lub drogą korespondencji e-mail: reklamacje@galskor.eu. 

Od decyzji podjętej przez dział reklamacji przysługuje wniosek do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy sporządzić na piśmie i przesłać do Sprzedającego na adres: Galskór, ul. Traugutta 92, 62-400 Słupca. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania. Decyzja podjęta w tym trybie jest ostateczna.

Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie, Klient będący osoba fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też przekazywane lub udostępniane innym podmiotom, poza Sprzedawcą i przewoźnikiem, który dostarcza zamówione Produkty Klientowi. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 2016.06.28, Dz.U. nr 2016, poz. 922). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w całości lub części z zachowaniem stosownych wymogów prawa w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów.

Administrator może przekazywać dane osobowe Sprzedawcy.

Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Administratorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Konsumentów.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu w dowolnym momencie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Konsumenta.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu, stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem skierowane do Sprzedawcy na adres: Galskór, ul. Traugutta 92, 62-400 Słupca lub drogą mailową na adres reklamacje@franczesko.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Sprzedający. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na koszt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie Produktów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);

b)świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  

10. ZMIANA REGULAMINU

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Aktualny Regulamin będzie komunikowany Klientom poprzez jego umieszczenie na stronach Sklepu.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym do ich oceny jest wyłącznie prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.franczesko.pl, w formie, która umożliwia korzystanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Administratora.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Sklep internetowy www.franczesko.pl realizuje także umowy zawierane na odległość przez osoby trzecie, ich ogólne zasady i warunki można znaleźć na ich stronach internetowych, jak również w formacie PDF.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Sklep internetowy ➤ Franczesko.pl ➤ Galanteria dla Ciebie i Twoich bliskich. Używamy plików cookie w celach poprawy jakości usług świadczonych poprzez stronę, identyfikacji osób zalogowanych, zapamiętywania oglądanych lub zamawianych produktów lub danych z formularzy, obsługi konta w sklepie internetowym, personalizacji i dostosowania reklam i treści oraz statystycznych.